Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ δικηγόρων και διοικητικών δικαστών

Τη συγκρότηση μιας κοινής επιτροπής από εκπροσώπους του δικαστικού και δικηγορικού σώματος με αντικείμενο την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της, αλλά και την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ δικηγόρων και διοικητικών δικαστών αποφάσισαν κατά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσός (πρόεδρος ΔΣΑ), με το προεδρείο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας, βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι προοπτικές βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της διοικητικής δίκης. Κατά την συνάντηση αυτή, τέθηκαν ορισμένα θέματα καθημερινής πρακτικής, ενώ ο κ. Βερβεσός, έθεσε υπόψη στο προεδρείο της Ένωσης, προς αντιμετώπιση, μεταξύ των άλλων τα εξής θέματα:

  • Το ζήτημα βελτίωσης της καθημερινής άσκησης δικηγορίας στα Διοικητικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα ζήτησε να προταθούν προς θεσμοθέτηση:
  1. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων των απόψεων της διοίκησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του αντίδικου Δημοσίου ή τρίτου, και αντιστρόφως,
  2. Η γνωστοποίηση της κλήσης προς συζήτηση και στον αιτούντα/προσφεύγοντα, τόσο στις ακυρωτικές διαφορές, όσο και στις διαφορές ουσίας, και με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει σήμερα και
  • Το ζήτημα της δυνατότητας λήψης μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, όχι μόνον σε περιπτώσεις πρόδηλης βασιμότητας, που εφαρμόζεται νομολογιακά με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αλλά και σε περιπτώσεις απλής πιθανολόγησης του βασίμου, συνεκτιμωμένης και της βλάβης.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

This entry was posted in BREAKING NEWS, Slide show, ΑΡΧΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *